forex trading logo

Пошук

Правила прийому на 2023р.
Абітурієнту - Абітурієнту

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

До Любомльського професійного ліцею на 2023 рік

І. Загальна частина

1.1. До державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти “Любомльський професійний ліцей приймаються громадяни України.

Особливості прийому на навчання до Любомльського професійного ліцею осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення в частині проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту відповідно до законодавства), визначаються відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 505/36127.

1.2. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до Любомльського професійного ліцею.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3. Прийом громадян до Любомльського професійного ліцею здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем: кваліфікований робітник.

1.4. Прийом  громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.

1.5. Прийом громадян понад державне/регіональне замовлення, а також професійне (професійно-технічне) навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Любомльського професійного ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор Любомльського професійного ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи (додаток 1).

2.3. Правила прийому до Любомльського професійного ліцею на 2023 календарний рік розроблені відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил Прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, (наказ Міністерства освіти і науки України від 10.06.2022р. №541), затверджені директором Любомльського професійного ліцею за погодженням з управлінням освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації.

2.4. Приймальна комісія:

· організовує прийом заяв та документів безпосередньо від вступника (його батьків та/або законних представників) та/або через електронний кабінет вступника, які реєструються у журналі реєстрації документів для вступу;

· визначає форму ведення журналу реєстрації документів для вступу (паперова чи електронна);

· проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення закладу освіти;

· організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

· приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Любомльського професійного ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

· організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

· вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до Любомльського професійного ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди, на своєму вебсайті і обумовлюють:

· перелік професій згідно з отриманою ліцензією; (додаток 2)

· вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;

· плановані обсяги прийому, освітньо-кваліфікаційний рівень, строк навчання за професіями;

· форми навчання;

· обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показаннями відповідно до законодавства;

· перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення;

· порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;

· порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;

· порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

· наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;

Планові обсяги прийому за державним /регіональним замовленням на 2023 рік

№ з/п

Напрями підготовки

Прийом

(осіб)

1

Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи

40

2.

Деревообробне виробництво

0

3.

Громадське харчування

45

4.

Швейне виробництво

20

Всього:

105

Форма навчання денна.

Перелік професій:

з/п

Код за державним класифі-
катором
України

Назва професії

Вимоги до освітнього
рівня
вступників

Обсяг прийому

Термін
навчання

Освітньо-кваліфікаційні
рівні

Форма навчання

Обмеження

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

7141

7133

маляр, штукатур

Базова середня освіта

25 осіб

3 роки

4 розряд

4 розряд

денна

Вік після закінчення навчання не менше 16 років

2

5122

кухар

Базова середня освіта

25 осіб

2,3 роки

4 розряд

денна

Вік після закінчення навчання не менше 16 років

3

7433

кравець

Базова середня освіта

20 осіб

3 роки

4 розряд

денна

Вік після закінчення навчання не менше 16 років

4

7133

7132

штукатур

лицювальник-плиточник

Повна загальна середня освіта

15 осіб

10 міс.

3 розряд

3 розряд

денна

Вік після закінчення навчання не менше 18 років

5

5123

5123

офіціант, бармен

Повна загальна середня освіта

20 осіб

1,5 року

4 розряд

4 розряд

денна

Вік після закінчення навчання не менше 18 років

Обмеження з професій  за віком вступників, статтю та медичними показаннями.

Обмеження з професій  розповсюджуються на вступників лише згідно висновків медичного закладу.

Перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення.

При прийомі на навчання за професіями зарахування здійснюється за рейтинговим списком середнього бала відповідного документа про повну загальну середню освіту або базову середню освіту.

Порядок  зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал.

У разі однакового конкурсного балу зараховується той, хто має право на першочергове зарахування, за інших рівних умов (п. 5.2 Правил прийому), у кого вищий бал з предмета: "математика".

Порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань.

Оскарження результатів вступних випробувань подається особисто вступником тільки у письмовій формі у триденний термін після їх оголошення на ім`я голови приймальної комісії.

Порядок роботи приймальної комісії.

Понеділок

0830 - 1700

перерва з 1300 до 1400

Вівторок

Середа

Четвер

П`ятниця

0830 - 1600

Наявність місць у гуртожитку та умови їх надання.

Всі бажаючі забезпечуються місцями в учнівському гуртожитку.

2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому Любомльського професійного ліцею відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

Прийом документів від вступників проводиться з 29.05.2023р. до 15.08.2023р.

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають заяву про вступ до Любомльського професійного ліцею, вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти, місце проживання, у:

· паперовій формі (особисто);

· електронній формі (через електронний кабінет).

3.2. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

· документ про освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

· медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

· 6 кольорових фотокарток розміром 3 × 4 см;

· копії документів, що дають право на пільги при вступі до Любомльського професійного ліцею (за наявності);

· копію документа, (одного з документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; посвідчує особу чи її спеціальний статус, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

· письмову згоду на обробку персональних даних.

Якщо з об’єктивних причин (під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду)) документ про освіту відсутній, подається виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної електронної бази з питань освіти про його отримання (без подання додатка до документа).

3.3. Вступнику видається розписка довільної форми з переліком отриманих приймальною комісією документів. Відмітка про отримання розписки долучається до документів вступника.

3.4. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією Любомльського професійного ліцею.

У Любомльському професійному ліцеї створюється консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі.

3.5. Вступник може подати заяви на вступ одночасно не більше ніж до п’яти закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до Любомльського професійного ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за рейтинговим списком середнього бала відповідного документа про базову середню освіту або повну загальну середню освіту.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту».

4.4. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

· особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

· діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

· діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

· особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

· діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним/регіональним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року №157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

· випускники закладу загальної середньої освіти, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

· випускники закладу загальної середньої освіти, які мають свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою;

· учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

· призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в рік вступу;

· особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті           22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Любомльського професійного ліцею за обраною професією.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії Любомльського професійного ліцею .

5.5.  Зарахування до Любомльського професійного ліцею здійснюється наказом директора ліцею.

5.6. Зарахування до Любомльського професійного ліцею на навчання за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

VI. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Любомльського професійного ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного/регіонального замовлення на прийом з окремих професій Любомльський професійний ліцей може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до Любомльського професійного ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати конкурсного відбору, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням правил прийому до Любомльського професійного ліцею здійснюється управлінням освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації, Міністерством освіти  і науки України.

Правила прийому до Любомльського професійного ліцею розроблені на основі Типових правил  прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року N 499, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за N 823/23355 та змін до них, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 09.04.2014 р. N 344., від 07.02.2019р. №152,                від 12.12.2019р. №1550, від 10.06.2022р. №541.

 

 

Вхід користувачівЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ditypolice@mvs.gov.uaЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профорієнтаційний термінал Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Волинській області

Офіційний сайт Шацького благочиння Володимир-Волинської єпархії

Paradise Hosting Ukraine

Система Orphus
.